SSL

Opći uvjeti

UGOVOR O PUTOVANJU TE OPĆI UVJETI I UPUTSTVA ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

1.PREDMET UGOVORA

Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – Stella tours putovanja j. d.o.o. (u daljnjem nastavku Stella tours ) i PUTNIKA. Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete te upute za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije ( djelatnik agencije Stella tours ili bilo koje druge ovlaštene za prodaju Stella tours aranžmana) i PUTNIK te nakon što je PUTNIK u cijelosti uplatio cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te neosporno osigurao plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti sam potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad Stella tours primi ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito dio ugovorne cijene i dokumentacije kojom se neosporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanja može prijaviti u svim poslovnicama Stella tours i drugim ovlaštenim agencijama, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske telekomunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati svoje osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja.

2. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do drugog ugovorenog roka plaćanja. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu, smatrat ćemo da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Za individualne rezervacije kao i za sve rezervacije „na upit“ (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanja nema mjesta, ali ih je Stella tours u mogućnosti osigurati dodatno) Stella tours naplaćuje troškove rezervacije u iznosu od 100 kuna, osim u slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 21 dan kada se za troškove rezervacije „na upit“ uplaćuje iznos cijene aražmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora. Tako zatraženu rezervaciju Stella tours se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko Stella tours u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, uplaćeni troškovi rezervacije, bit će u cijelosti vraćeni putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane Stella tours potvrđenu rezervaciju troškovi rezervacije se ne vraćaju. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane putnika, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana. Za potvrdu rezervacija po „Last minute“ ponudama putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu.

3. CIJENE

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja, a vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u Stella tours programima bazirane su na osnovi Ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji na kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koji će koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi izravno izvršiocu usluge. Stella tours može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva, ili do promjene u tarifama prijevoznika, ili hotelijera, i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem saopćiti Stella tours – u roku od dva dana od primljene obavijesti. U slučaju odustajanja od aranžmana putnik nema pravo na nadoknadu štete. Ako putnik svoje odustajanje ne dostavi Stella tours-u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan sa promjenom cijene.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u Stella tours programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Stella tours ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Stella tours programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bila od strane Stella tours djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija na mjestu boravka, na neobavezan prijedlog djelatnika Stella tours – a. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu – apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu – apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16:00 h na dan početka korištenja usluge, izuzev kada je to programom predviđeno, a isti se mora napustiti do 10:00 h na dan završetka korištenja usluge, izuzev kada je drugačije programom predviđeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte ( iza 20:00 h ) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Stella tours, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen planom putovanja.

5. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Stella tours dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Stella tours ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni sve navedene obaveze smatrat će se da je odustao od putovanja. Putnik je dužan poštovati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima kako RH tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati sa predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštovanja navedenih obaveza putnik odgovara za načinjenu štetu, a Stella tours otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekata ( hotela, restorana) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Stella toursa će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web stranici www.mvp.com i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP – a RH.

6. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno zakonu o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije dužni su ponuditi ”paket” Putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se izravno dogovaraju kod Stella toursa, pri čemu Stella tours sudjeluje kao posrednik Wiener osiguranja d.d. kao osiguravajućeg društva. ( putnik može ugovoriti navedene police i izravno kod neke druge osiguravajuće kuće, pri čemu o tome ne mora obavijestiti Stella tours).

Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

7. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo u roku od tri ( 3 ) dana od dana potpisivanja ugovora o putovanju. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Stella tours se obvezuje osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

8. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE STELLA TOURSA ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA

Ako Stella tours prije početka putovanja značajnije izmjeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pismenom obliku. Putnik može u toku od dva ( 2 ) radna dana od primitka obavijesti Stella toursa prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, Stella tours se

obvezuje u roku od sedam ( 7 ) radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata zamjenskog aranžmana kojeg mu je Stella tours ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema Stella toursu s bilo kojeg pravnog odnosa koje bi proizlazilo iz prvotnog ugovora. Ako Stella tours nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju

osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Stella tours može na svoj teret, a uz suglasnost putnika, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika Stella tours može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od Stella toursa za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Stella tours je ovlašten i jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za Stella tours da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Stella tours zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je Stella tours bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio potreban najmanji broj putnika za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. Stella tours zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje ( promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji,  elementarne nepogode ili druge situacije na koje Stella tours ne može utjecati ) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.

Stella tours ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Stella tours ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Stella tours web – stranicama.

9. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Stella tours od ukupne cijene aranžmana zadržava ( ako u programu nije navedeno drugačije):

 – do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžman, a najmanje 100 kn,

– 29 – 22 dana prije polaska 30 % cijene aranžmana,

– 21 – 15 dana prije polaska 40 % cijene aranžmana,

– 14 – 8 dana prije polaska 80 % cijena aranžmana,

– 7 – 0 dana prije polaska 100 % cijene aranžmana,

–         nakon polaska 100 % cijena aranžmana.

 Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. Stella tours zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik – nosilac ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor Stella toursu i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzimati u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta ili pratitelju putovanja na licu mjesta. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Stella tours neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Stella tours je dužan podnijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od četrnaest ( 14 ) dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Stella tours može odgoditi rok donošenja rješenja za još četrnaest ( 14 ) dana, a o čemu je dužan, u pismenom obliku, obavijestiti putnika podnosioca prigovora. Stella tours će riješiti samo one prigovore za koje se dokaže da su uslijedili nakon što je putnik uputio prigovor na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Stella toursa došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po ” Last minute ponudi ” putnik nema pravo prigovora na smještaj. Dok Stella tours ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju sudskog postupka nadležan je sud u Rijeci.

11. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti Stella tours o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. A koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja ( ako iz zdravstvenih ili drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl. ). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome.Preporučujemo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

12. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine života nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Stella tours ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji važe u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz, te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanije mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage. Kod kružnih putovanja brodom, primjenjuju se pravila brodara, odnosno uplaćuje se obavezno osiguranje prtljage po važećim tarifama brodara.

13. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečenu na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja:

Jadransko osiguranje d.d.

Tel:+385 62 00 00 06, +385 1 36 39 009   assistance@coris.hr

te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police jamčevnog osiguranja: 1501-00000245.

14. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno zakonu o pružanju usluga u turizmu, Stella tours ima kod osiguravajćeg društva Jadransko osiguranje d.d., Podružnica Rijeka sklopljenu policu (broj: 1399-00025699) o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenom, djelomičnom ispunjenom ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

15. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i isti će se koristiti za daljnju komunikaciju. Stella tours se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tad će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi putnika. Putnik je suglasan da se njegovi podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Stella toursa.

16. LAST MINUTE PUTOVANJA

Last minute putovanja ugovaratelj je prihvatio zbog povoljnije cijene aranžmana, a koja se kao takva nude putnicima najviše tjedan dana prije same realizacije putovanja. Stella tours jamči isključivo kategoriju objekta (prema službenoj kategorizaciji te države) i vrsti izabrane usluge (noćenje, polupansion, all inclusive…), ovisno o usluzi koja se nudi određenim aranžmanom. Organizator putovanja slobodan je sniziti cijenu osnovnog aranžmana sedam dana do realizacije putovanja.

17. INFORMACIJE

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to i obavijesti navedene u samom programu putovanja.

18. ZAVRŠNE ODREDBE

Opći uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa sa Stella tours -om, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Stella toursa. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci, primjenjuje se hrvatsko pravo.Ovaj ugovor sačinjen je u dva ( 2 ) istovjetna primjerka, nakon ovjere i potpisa, jedan primjerak zadržava putnik, drugi Stella tours. Upute i uvjeti rezervacije te kupnje turističkih aranžmana stupaju na snagu

10.10.2014. godine.

ODGOVORNI ORGANIZATOR:Putnička agencija “STELLA TOURS” Rijeka, Osječka 39,

tel:+38551-300-200, fax:+38551-499-536, e-mail: info@stella-tours.eu ID kod: HR-AB-51-040331041, osiguravatelj jamčevnog osiguranja: “JADRANSKO OSIGURANJE” d.d. Podružnica Rijeka.